مجله تفریحی نازگل


 

علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان

در ادامه این مقاله در ایران ناز به بررسی علت های خشکی واژن و لغزنده نبودن مسیر رحم و دردناک بودن رابطه جنسی در زنان به علت خشکی واژن میپردازیم و همین طور راههای درمان این مشکل شایع را برای شما عزیزان و همراهان ایران ناز بیان میکنیم.

زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﻋﺪم آراﻣﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﯾﻢ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دردھﺎی واژﯾﻨﺎل در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ و ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان

چاﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ﺳﺎزھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺧﺸﮑﯽ واژﯾﻨﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺪن زن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮس ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:

اﮔﺮ داﯾﻤﺎ در اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، ﺧﺸﮑﯽ واژن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺟﻮد اﺳﺘﺮس داﯾﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارد.

ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎرداری

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری از اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﺗﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪوﻣﮫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮاد اﺳﭙﺮم ﮐﺸﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن(ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﮫﺎ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﺪم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ، ﺣﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﺳﺘﺮس و .. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﭘﯿﺶ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 

علل و راه درمان خشکی واژن

علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان

ﺷﯿﺮدھﯽ

در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد و ﺷﯿﺮدھﯽ ﻣﺎدر، ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎی ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ و اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ(ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶﺷﯿﺮدھﯽھﺴﺘﻨﺪ)اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﻌﺪ از دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺪن ﯾﮏ زن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﮐﻤﺘﺮی را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎھﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ھﻮرﻣﻮﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ای از زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎھﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮای واژن ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ رو آزاد ﮐﻨﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ( اﯾﺠﺎد درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ) ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رو ﻣﺘﺮادف ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان( اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ) ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﻧﺪ.اﯾﻦ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧﻮل رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرن ﺗﺎ از ﭘﻤﺎد ھﺎی روان ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽ رواﻧﯽ ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ و ﯾﺎ ھﺮ دو.اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻪ و اﮔﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻪ.. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﻪ.. اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ ود ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺗﺎ 80% ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ ﮔﺎھﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدﺷﻮن دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮوژن اﺳﺖ.

 

ﻋﻠﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:

آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺨﺎع- ﻋﻮارض داروﺋﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﯾﮕﺮ داروھﺎ( ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ)- ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ- ﺑﺪﮐﺎر ﮐﺮدن ﻏﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ-ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن-ﺣﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ زﻧﺎﻧﻪ-ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﺋﯽ و ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮاﻟﺖ ھﻢ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ-

 

ﻋﻠﻞ روﺣﯽ رواﻧﯽ:

ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ از ﺳﮑﺲ: ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز و ﯾﺎ زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم- اﺿﻄﺮاب زﯾﺎد-ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ- اﺿﻄﺮاب در ﺑﺎره ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ- اﻓﺴﺮدﮔﯽ-ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ علل و راه درمان خشکی واژن.

 

درﻣان  داروﺋﯽ:

ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﺮوژن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ- اﺳﺘﺮوژن ﻣﻮﺿﻌﯽ-ﭘﻤﺎد ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﯽ-

 

درﻣﺎن ﻏﯿﺮ داروﺋﯽ:

ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ- ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ. و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ رو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﮑﺲ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ روﻏﻦ درﺧﺖ ﭼﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻇﺎھﺮا راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﮑﯽ:

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﻠﯽ ﺑﺪن در ﺣﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ 8 ﻟﯿﻮان آب در روز-ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻻزم ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﻪ. ﺧﯿﻠﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رژﯾﻢ ھﺎی ﻻﻏﺮی اﺑﺪاﻋﯽ (ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻢ.. ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ..

ﺑﺪن ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ اﺻﻠﯽ و ﺿﺮوری ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﺸﮑﯽ واژن ھﺴﺖ.ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوژن( ھﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن واژن) ﮐﻠﺴﺘﺮول ھﺴﺖ. و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ… ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.. ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻏﺬاھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻏﺬاﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ.ﺳﻮﯾﺎ در ﻏﺬا ھﻢ ﮔﺎھﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﺣﺴﺎﯾﺖ دارﯾﺪ.. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺻﺎﺑﻮن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. superfatted .hypoallergenic soap

ﭼﻮن ﺣﺎوی رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ و ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ… و آﻟﮑﺎﻟﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و PH ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ.اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ وﺟﻮد داره.. ﺑﮫﺘﺮه از ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻪ.

 

درﻣﺎن

ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻮده و درﻣﺎن آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد، ﻣﺴﻠﻤﺎ درﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ روﺷﮫﺎی ﺳﺎده درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ. اراﯾﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻠﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﻠﯽ درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

– اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮫﺎی Aو E ﻧﯿﺰ در ﺷﯿﻮه ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﮫﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ دﭼﺎر ﺧﺸﮑﯽ واژن ﺷﺪه اﻧﺪ.

– اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﯽ روز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و از ﺗﺸﻨﮕﯽ زﯾﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ورزش ﻣﻨﻈﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

– ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻄﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﺎن اﺳﺖ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﻤﺎﻟﮫﺎی ﺗﻮاﻟﺖ ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮﻧﮫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﯿﺪ.

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺳﻮﯾﺎ را ﺣﺘﻤﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮﯾﺎ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ، ﺣﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﺳﺘﺮس و .. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﭘﯿﺶ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ایران ناز

نوشته علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان اولین بار در سایت سرگرمی و تفریحی پونک پدیدار شد.


لینک منبع این نوشته :
http://www.poonak.org/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86.html


علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان - که
www.irannaz.com/علت-خشکی-واژن-روشهای-درمان.html
‎علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان در ادامه این مقاله در ایران ناز به بررسی
علت های خشکی واژن و لغزنده نبودن مسیر رحم و دردناک بودن رابط.
علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
dulme.ir/news/293916
‎در ادامه این مقاله در ایران ناز به بررسی علت های خشکی واژن و لغزنده نبودن مسیر رحم و
دردناک بودن رابطه جنسی در زنان به علت خشکی واژن میپردازیم و همین طور راههای درمان .
علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن - ازدواج و آموزش مسائل جنسی و .
asheghi4u.blogsky.com/1392/01/31/post-1400/
‎20 آوریل 2013 . واژن - خشکی واژن یکی از اختلالات رایج میان زنان در تمام سنین است. . در ادامه این
یادداشت برخی روشهای ساده درمان این مشکل را بیان می کنیم. اما توجه .
خشکی واژن در زنان، علل و درمان
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=249041
‎18 ژوئن 2013 . خشکی واژن معمولاً در سن یائسگی رخ می‌دهد، اما اگر سطح هورمون‌ها کمتر از حد عادی .
تحلیل واژن عبارتست از نازک شدن و التهاب دیواره واژن در اثر کاهش . اثرات روش های
درمانی سرطان روی تخمدان ها مثل پرتودرمانی، هورمون درمانی و شیمی درمانی.
چرا واژن خشک میشود+ روشهای درمانی خانگی - مجله پزشکی دکتر سلام
www.hidoctor.ir/4067_چرا-واژن-خشک-میشود-روشهای-درمانی-خانگی.html/
‎18 ژوئن 2013 . چرا واژن خشک میشود+ روشهای درمانی خانگی,:امروز برای شما از یکی از . یائسگی است
و آن خشک شدن و کم رطوبت شدن واژن است البته این مشکل در هر سنی می تواند رخ دهد .
کاهش میزان هورمون استروژن در بدن، علت اصلی خشکی واژن است.
خیس نشدن هنگام رابطه جنسی :: آموزش | رابطه جنسی | روابط زناشویی .
tanzimkhanevade.blog.ir/1394/05/07/خیس-نشدن-هنگام-رابطه-جنسی
‎29 جولای 2015 . خیس نشدن هنگام رابطه جنسی هنگام رابطه زناشویی به همسرم خیس نمیشم هنگام . آمیزش
دردناک در زنان علل درد هنگام نزدیکی رابطه جنسی دردناک آمیزش دردناک در زنان,درمان . .
یکی از مهمترین علت های اولیه درد واژن طی رابطه جنسی خشک بودن واژن است. . ﻋﻠﻞ
ﺧﺸﮑﯽ واژن و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﮔﺎھﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮای واژن ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن .
علل و درمان خشکی واژن - نمناک
namnak.com/علل-درمان-خشکی-واژن.p11630
‎ Rating: 4.6 - 714 reviewsخشکی واژن و علل و درمان خشکی واژن و درمان های دارویی و گیاهی خشکی واژن و خشکی .
کامل علل خشکی واژن و راههای درمان دارویی و گیاهی (خانگی) آن را برایتان خواهیم گفت.
. تحلیل واژن عبارتست از نازک شدن و التهاب دیواره واژن در اثر کاهش هورمون استروژن.
علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن - پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده
www.tanzimekhanevadeh.com/medicine./972-1392-01-31-09-39-44
‎علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن. . استفاده از روشهای کنترل بارداری به طور قطع
عده . در ادامه این یادداشت برخی روشهای ساده درمان این مشکل را بیان می کنیم. اما توجه .
ناتوانی جنسی زنان-خشکی وکم شدن ترشحات واژن(مقالات) - ایران سلامت
forum.iransalamat.com/./ناتوانی-جنسی-زنان-خشکی-وکم-شدن-ترشحات-واژن-مقالات-14025/
‎با سلام می خواستم بدونم کم شدن مقدار ترشهات زنانه علت خاصی داره؟؟یا طبیعی ؟ چون
این. . علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن گاهی دیده میشه که مجرای . این نوع درمان
می‌تواند به یکی از روش‌های زیر صورت گیرد: کرم استروژنی مهبل: کرم .
خشکی صورت به علت روغن خراطین - مجله جدیدترین ها
jadidtarinha.net/search/?q=خشکی+صورت+به+علت+روغن.
‎علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان در ادامه این مقاله در ایران ناز به بررسی
علت های خشکی واژن و لغزنده نبودن مسیر رحم و دردناک بودن رابطه جنسی در زنان به علت
.Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان



آیا در صورت خشکی واژن از لغزنده کننده ها استفاده می کنید؟ - سکس درمانی
www.najva90.blogfa.com/post/36
‎یکی از مهمترین علت های اولیه درد واژن طی رابطه جنسی خشک بودن واژن است. . زنی از
نظر جنسی تحریک می شود، مایعاتی از واژن ترشح می شوند که آن را خیس نگه می دارد. .
روش سوم استفاده از لغزنده کنندهاست که به نظر میرسد استفاده از لوبریکنت ها و یا .
نماید و از درد های ناشی از خشک بودن واژن می کاهد حتی مانع از زخم شدن دهانه واژن می گردد.
برچسب ها - درمان خشکی واژن - نی‌ نی‌ بان
niniban.com/fa/tag/1/درمان%20خشکی%20واژن
‎علت خشکی واژن، راه های درمان. شکنندگی دیواره . استروژن در بدن علت اصلی خشکی
واژن است استروژن که. یک نوع . اتفاق افتد خیس نشدن دهانه واژن شما ممکن است به.
عشق ورزی دردناک/ بررسی علل درد هنگام رابطه زناشویی - بیتوته
www.beytoote.com/wedlock/learn/love3-painful1-love.html
‎هیچ روش درمانی جدید جراحی، برای بزرگ کردن آلت تناسلی مردان وجود ندارد بزرگ
کردن آلت تناسلی در… . نشده باشد ، ماهیچه های زیر شکمی اش خوب شل نخواهد شد، مهبل (
vagin) خوب خیس و لزج . دیگر از مهمترین علت های خشکی واژن یائسگی است اما به
نظر می رسد که خانم های . نتیجه کج شدن نرٌگی به سمتی ست که پلاک فیبروزه وجود
دارد.
خطرات روابط جنسی با وجود خشکی واژن | دکتر صفارزاده - متخصص درمان .
azitasaffarzadeh.com/blog/problems-of-chronic-vaginal-dryness/
‎خیسی واژن، تورم اندام تناسلی و شل شدن کانال واژن از نشانه های تحریک جنسی خانم ها
هستند. در بعضی خانم ها خیس شدن واژن ایجاد نمی شود. . مصرف برخی از داروها و
تغییرات هورمونی در زمان های خاصی از دوره قاعدگی، از جمله علت های موقت خشکی واژن
هستند. . درمان خشکی واژن با جوان سازی واژن، یکی از روش های تأیید شده و مؤثر در
سلامتی و .
خشکی واژن چیست؟راه درمان خشکی واژن | جدید 95
www.rahafun.com/خشکی-واژن-چیست؟راه-درمان-خشکی-واژن.html
‎خشکی واژن, درمان خشکی واژن, دلایل خشکی واژن, یائسگی, کم‌کاری تخمدان, بیماری .
شایع‌ترین علت «واژینیت آتروفیک» کاهش طبیعی استروژن به دلیل یائسگی است.
. داروهای ضد استروژن می‌توانند خطر بروز واژینیت آتروفیک را افزایش دهند. . به
دنبال خشکی و در نتیجه التهاب بافت و افزایش pH (قلیایی شدن) واژن، احتمال بروز .
راهکارهای خانگی برای مقابله با بوی بد واژن - گروه پزشکان پوست ولیزر
www.tehranskin.com/راهکارهای-خانگی-برای-مقابله-با-بوی-بد-و/
‎28 ا کتبر 2014 . واژن بوی ماهی بدهد; قرمزی; خارش; ترشحات; خشکی مهبل. راهکارهای . شنبلیله یکی از
بهترین داروهای طبیعی برای درمان بوی بدن واژن می باشد. شنبلیله .
خشکی واژن در هنگام رابطه جنسی: علت و درمان - دستگاه لیزر مونالیزا تاچ
smilemonalisa.ir/خشکی-واژن-در-هنگام-رابطه-جنسی-علت-و-درم/
‎علل و راه‌حل درمان خشک بودن واژن (آلت تناسلی زنان) و کم شدن ترشحات جنسی هنگام . 1
علت‌ها و دلایل خشکی واژن; 2 روش‌های درمانی معمول برای خشکی واژن; 3 روش درمان لیزر .
درمان گیاهی بیماری های زنان - روانشناسی مدرن
psychologymodern.persianblog.ir/tag/درمان_گیاهی_بیماری_های_زنان
‎افتادگی رحم: پایین افتادگی رحم یعنی حرکن رحم به سمت پایین و واژن به علت ضعف
رباط های لگن که معمولاً در اثر زایمان یا پس از یائسگی اتفاق می افتد. . اختلال یا درد
هنگام ادرار یا مدفوع کردن، عطسه کردن، یا بلند شدن. . خشکی واژن در دوره ی یائسگی
ارتباط مستقیم با کمبود ترشح هورمون های بدن دارد، . علل نازایی و روش درمان گیاهی.
بیماری های زنان زایمان نازایی - سوزش واژن
doctorzanan.blogfa.com/tag/سوزش-واژن
‎بیماری های زنان زایمان نازایی - سوزش واژن - دکتر مریم لطفی زاد متخصص بیماری های
زنان زایمان نازایی. . جهت درمان سوزش و خشکی واژن استفاده از ّپماد جلدی کلوتریمازول
روزی سه بار تا . علل بسیاری برای آن وجود دارند و نوع درمان بسته به علت آن می باشد.
. دوره درمانی خود را کامل کنید حتی اگر در حین درمان متوجه ناپدید شدن علائمتان شده .
بوی بد واژن | رسانه آموزشی دکتر شمشیری
drshamshiri.com/?page_id=1437
‎این مکانیسم کمک به سلامت و پاک شدن مجرای تناسلی می کند. . الف – درمان های
اختصاصی : عفونت با داروهای که در زیر نام برده شده اند درمان می . احساس می کنم
خیس هستم و باید لباسم را تعویض کنم و قرمزی در کشاله رانم مثل عرق سوز ایجاد می
شود . در کل یکی از علل بوی بد واژن میتونه عفونت باشه ولی دهها علت دیگه هم میتونه
داشته باشه .Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



روش های خانگی برای رفع تیرگی ناحیه تناسلی زنان ( رفع تیرگی واژن .
baelm.ir/روش-های-خانگی-برای-رفع-تیرگی-آلت-تناسلی/
‎رنگ تیره واژن, ترشحات تیره واژن, تیره شدن واژن, علت تیره شدن واژن, تیره شدن رنگ
. روشن شدن پوست واژن, خشکی پوست واژن, تیرگی پوست واژن, سفید کردن پوست .
پنبه رو خیس کنین با ابلیمو ،در حدی که ابلیمو نریزه از پنبه، بعدش بزنین به .
علل خشکی و ترک خوردن لب و روشهای درمان آن - پزشک آنلاین
www.pezeshkonline.ir/./علل-خشکی-و-ترک-خوردن-لب-و-روشهای-درمان-آن
‎علل التهاب لب ها گوناگون است و شامل سرما، باد، ضایعات اگزمایی، واکنش های . علت هم
مانند بقیه جاهای بدن نمیتواند خودش را مرطوب نگه دارد ومستعد خشک شدن و ترک خوردن
است. . لیسیدن لب یا خیس کردن آن با زبان، برخلاف آنچه به نظر میرسد، باعث خشکی
لب . موهای تناسلی و زیربغل · خشکی واژن · واژینیسموس یا مقاربت دردناک چیست ؟
برای بهداشت دستگاه تناسلی این 8 کار را انجام دهید - تاپ ناز
www.topnaz.com/برای-بهداشت-دستگاه-تناسلی-این-8-کار-را-ا/
‎15 آگوست 2016 . آب کِرَنبری(قره قاط) و ماست، در جلوگیری یا درمان عفونت های قارچی واژن به کار می روند
. اگر از خشکی واژن رنج می برید، از محصولات سویا دار بیشتر استفاده کنید. . است
بعد از رابطه جنسی دهانی یا مقعدی، برای دخول از راه واژن، کاندوم را عوض کنید. . لباس
های تنگ نپوشید، همچنین باید مایو و لباس های ورزشی خیس را .
بدون نسخه عفونت قارچی واژن را درمان کنید - پرشین طب
persianteb.com/بدون-نسخه-عفونت-قارچی-واژن-را-درمان-کنی/
‎23 نوامبر 2014 . عفونت قارچی واژن علائم و راه های درمانی مخصوص به خود را داراست که در ادامه به آن می
پردازیم. . در این مطلب برانیم که اطلاعاتی در زمینه چگونگی و علت بروز این مشکلات
و . در واقع رشد فراینده این قارچ باعث علامتدار شدن و شکایت افراد می شود. . سفید
پنیری ومایع خیلی چسبناک همراه هست گاهی هم بو میده وخیلی بندم خیس .
واژن و عفونت های رایج آن | زیباشو دات کام
www.zibasho.com/archives/5685
‎30 ژانویه 2012 . در بانوان غدد داخل واژن و دهانه رحم به طور مداوم مقدار کمی مایع ترشح می کنند. این
مکانیسم کمک به سلامت و پاک شدن مجرای تناسلی می کند. . فکر می کنند این روش
بسیار خوبی برای پاکیزه نگهداشتن واژن است. . در این عفونت یا ر شما احتیاج به
درمان ندارد و این بیماری اکثراً او را . علت ترشحات خونی بعد از نزدیکی چیه؟
چند سوالی که زنان خجالت می‌کشند بپرسند! - آفتاب
aftabnews.ir/vdccxmqss2bqsp8.ala2.html
‎26 دسامبر 2010 . بهترین کار برای پیشگیری از قارچی شدن واژن تعویض مرتب لباس‌های زیر و نوار .
دلیل درد، یا خشکی واژن است یا عفونت آن که در صورت اول مشکل به کمک استفاده از .
یا مشکلات رحمی دلیل دردهای عمیق است که به هر حال باید برای درمان آن به . بدلیل
اینکه آلودگی از طریق ترشحات پیش ازمنی و منی به دهان راه پیدا می‌کند.
پـزشکی ، آموزش عمـومی
www.radin2010.blogfa.com/
‎4 ا کتبر 2016 . می‌شود در زنها معمولا بعد انزال مرد و تمام شدن شهوت او شهوتشان. میخوابد این نکته . 5-
نمیتواند راه برود : بعد از به ارگاسم رسیدن به علت لرزش پاها قادر . بعد از رابطه
‌جنسی دچار سوزش و خارش در ناحیه واژن می‌شوم، . به عنوان نوعی درمان درازمدت، گاهی می
توان خشکی مهبل را با . یکی از روشهای درمانی این است که فرد مبتلا ،.
خشکی دهان و استرس - یائسگی.بیماری های مقاربتی.بیماریهای رحم .
robabnaz10.persianblog.ir/tag/خشکی_دهان__و_استرس
‎اکنون که علائم حالت استرس و اضطراب را کاملا دریافتیم، باید به دنبال راههای مهار آن
باشیم. . دست‌هایم خیس عرق بود. . ترس شدید، ضربان قلب تند، سرخ شدن، خشک شدن
دهان و گلو، لرزش، تهوع و . تاثیر ورزش در پیشگیری و درمان استرس بسیار مهم و
شناخته شده است این امر ممکن است به علت اثر ورزش بر روی دستگاه ایمنی بدن باشد.
واژینیسموس؛ بیماری قابل درمان زنانه - مهرخانه
mehrkhane.com/fa/news/./واژینیسموس-بیماری-قابل-درمان-زنانه
‎کریمی گفت: یکی از علل ایجاد واژینیسموس ترس از باردار شدن است. . کریمی در
خصوص راه‌های درمانی واژینیسموس گفت: پزشک از فرد مراجعه‌کننده در خصوص . که
دچار یائسگی یا خشکی واژن شده است، با کسی که ترس از برقراری رابطه جنسی دارد،
یا . اگر علت اصلی واژینیسموس انقباض های غیر ارادی و شدید عضلات کف لگن
باشه .
کرم مرطوب کننده واژیسان برای خشکی واژینال - Vagisan
www.vagisan.com/fa/product/moisturising-cream.html
‎در هر حال، کرم های موجود نیز نیاز به نسخه پزشک دارند و شامل استروژن نیز می باشند .
در کنار درمان های جایگزین هورمون استفاده شود و یا جایگزین شیاف ها و کرم های واژینال
حاوی استروژن شود. به دلیل اضافه شدن اسید لاکتیک، سطح pH این کرم 5/4 می باشد.Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



درمان های طبیعی
www.darmanetabee.blogfa.com/
‎درمان های طبیعی - " درد در شما , و درمان نیز درون شماست " امام علی (علیه السلام) - درمان های
طبیعی. . اگر «به» را یک تکه بگذاریم گرچه روند خشک شدن طولانی‌تر می‌شود اما مواد
. میزان این آنتی‌اکسیدان‌ها زمانی که عدس‌ها را خیس کرده و بپزید بیشتر می‌شود. .
یکی از ساده ترین راه های رهایی از شر شپشک برنج ، قراردادن گونی های آن روی بارچین
.
خشکی زدن آلت تناسلی - مشاوره تلفنی صدای سلامت
moshavercard.com/question/خشکی-زدن-آلت-تناسلی/
‎24 نوامبر 2012 . ممکن است خشکی پوست باشد که باید علت ان بررسی بشود جهت معاینه به پزشک
مراجعه نمایید. . چند وقتی هست رو آلت تناسلی من لکه های به رنگ سفید در اندازه های
. یا همان پوست بیضه هایم خشکی زده است و زمانی که خیس میشود از بین میرود اما پس
. لطفا محبت کنید به من پماد یا روغن یا روش درمانی معرفی کنید برای .
آنچه که لازم است خانمها در رابطه با یائسگی یا منوپوز ( Menopause .
www.pezeshk.us/?p=16743
‎4 ژوئن 2009 . اما راه های درمانی بیشماری وجود دارد که کمک به شما در برخورد با علائم . کار این هورمون
کمک به آماده شدن رحم برای تخمک بارور شده و ریزش پوشش داخل رحم اگر تخمک بارور
نشود است . . شما ممکن است از خواب بپرید در حالی که بدن شما خیس عرق شبانه به
خاطر . کم شدن فعالیت خانمها در سنین یائسگی که اغلب به علت زندگی .
خارش و سوزش مقعد: علت و درمان - دکتر فوق تخصص و متخصص گوارش
www.drrezadoost.ir/خارش-و-سوزش-مقعد-علت-و-درمان/
‎11 آوریل 2015 . علت و درمان خارش و سوزش مقعد و سوزش شدید ناحیه، اطراف و سوراخ آن در . مقعد، انگل
روده، مصرف غذاها و داروهای خاص و سایر بیماری‌ها و شرایطی است که . سوزش و خارش مقعد
ممکن است با قرمزی پوست شروع شده و با خشکی و ضخیم شدن آن ادامه .
عفونت قارچی رحم و درمان آن - سایت نی نی کده
www.ninikadeh.ir/mothers/1454
‎3 – کشت میکروب در آزمایشگاه (در صورت عدم بهبودی با روشهای عادی) . در برخی از
عطاری ها، از عنبرنسارا برای درمان گیاهی عفونت های واژن استفاده میکنند. . برای
معاینه و مشخص شدن دلیل سوزش و خارش و گرفتن درمان مناسب به پزشک مراجعه کنید.
. عفونت قارچی یک عفونت ساده هست که مرطوب بودن لباس زیر یکی از علت های ان
میباشد .
شلی آلت و درمان آن - قلعه جوق سبلان یوسف قهرمانی
yousefg.persianblog.ir/tag/شلی_آلت_و_درمان_آن
‎زوجین می توانند با روش های که توصیه می شود، به مدت 30 تا 45 دقیقه بدون . کانال
واژن، حفره ای روی هم خوابیده است که بعد از ازدواج طول وقطر آن با آلت . تقویت نیروی
جنسی: هر شب 10 عدد خرما را در شیر خیس نمائید و صبح پس از آن . اگر بدن به علت
جمع شدن آب در نسوج ورم کند برای درمان آن باید پتاسیم (ته خیار، کاهو، بادام) خورده شود
.
آشنایی با علل و روشهای طبیعی درمان خارش بدن - هفت گنج
7ganj.ir/آشنایی-با-علل-و-روشهای-طبیعی-درمان-خارش/
‎در این مقاله از 7 گنج ، مهمترین علل خارش بدن و روشهای طبیعی درمان خارش بدن را
گردآوری کرده ایم. . در این حالت، خیس شدن پوست با آب در هر حرارتی، باعث خارش شدید
با یک حالت حمله‌ای می‌شود. . می‌تواند سبب خارش محدود و یا خارش منتشر (به علت
خشکی بیش از حد پوست) گردد. . روش های درمان خانگی عفونت قارچی و خارش واژن در
زنان.
بیاید تو که خیلی جالبن - صفحه 4 - نی نی سایت
www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=203624.4
‎اگر دمای طبیعی بدن حتی بعد از سپری شدن زمان مقرر قاعدگی بالا ماند و به مـیزان .
هنگامی که شما حامله میشوید، تخمک در لوله های رحم (محل رشد جنین) بارور میـگردد. .
روش های شایع جلوگیری از بارداری کدام است و چطور می شود شانس باردار شدن و یا . از
دیدگاه گیاه درمانی, عودهای گیاهی به علت خواصشان استفاده می شده اند تا .
خارش ناحیهٔ تناسلی - مهمترین اخبار ایران و جهان
vista.ir/content/126133/خارش-ناحیهٔ-تناسلی/
‎اصطکاک و قارچ دو علت عمدهٔ خارش ناحیهٔ تناسلی هستند. مالش پوست باعث . خارش
کشالهٔ ران را به‌سادگی می‌توانید درمان کنید، اما پیش از آنکه ملتهب و احتمالاً عفونی
شود. خارش‌های شدیدتر . سائیدگی ممکن است هنگام استفاده از داروهای ضد قارچ تشدید
شود، چون اینها اصطکاک را کم نمی‌کنند. . این کار به خشک شدن پوست کمک می‌کند.
چه‌طور از .
ناراحتی های زنان باردار و درمان آنها - راسخون
rasekhoon.net/article/show/./ناراحتی-های-زنان-باردار-و-درمان-آنها/
‎ Rating: 4 - 5 votes17 جولای 2014 . بنابراین یکی از راه های درمان تهوع در زنان باردار تغذیه مکرر و با . معمولاً در سه ماه آخر
بارداری با بزرگ شدن بچه معده به بالا رانده می شود و تخلیه طبیعی غذا از آن مختل می
شود. . در دوران بارداری به علت فشار رحم بزرگ بر روی سیاهرگ های شکم . خانم ها در
ماه آخر برای خیس نشدن از پد ( نوار بهداشتی) استفاده می کنند.Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



یک گاز سلامتی
yegazsalamati.blogfa.com/
‎ضمن اینکه تحریک زن وخروج ترشحات از دهانه واژن موجب روان شدن دهانه واژن و سهولت
ارتباط . به دلیل عدم تخمک گذاری در زمان شیردهی در برخی خانمها، موجب خشکی واژن می
شود. . واژینال برای بررسی علت ناراحتیهای شما ضروری است زیرا می تواند علل ترس
و . پس از عمل تا حدود یک ماه روشهای درمانی ارائه شده در قسمت درمان انواع حاد فیشر را .
هنر رابطه زن و مرد
anyasha.blogfa.com/90063.aspx
‎11 سپتامبر 2011 . ۸٫ هوس باز و بى بند و بار شدن و اعتیاد به ارضاى جنسى نامشروع. . لذا در این
یادداشت ما به طور جزیی در مورد روشهای درمانی توصیه هایی را ارائه نمی دهیم . باشد ،
ماهیچه های زیر شکمی اش خوب شل نخواهد شد، مهبل ( vagin) خوب خیس و لزج نخواهد . دیگر
از مهمترین علت های خشکی واژن یا ئسگی است اما به نظر می رسد که خانم ها ی .
نسخه های آیت الله تبریزیان برای علاج بیماری ها و به - پایگاه خبری در .
www.darsiahkal.ir/71111/71111/
‎31 مه 2016 . درمان: کم خوری – کم نوشی – حجامت – عدس – غسل با آب سرد – کاهش گرمی – افزایش
سردی. . علائم : غلبه سردی و خشکی، تیره شدن و کدورت پوست ، ترس ، اضطراب ،
نگرانی . گلبولهای خون به دیواره های رحم حمله می کنند و چشم ها قرمز می شود در مانش
قرص . علت آن داروهای شیمیایی است زمان و مکان و نحوه غلط همبستری که در .
روش های تحریک جنسی و عشق بازی با همسر - رابطه جنسی دردناک چرا؟
masaelejensihot.blogfa.com/post-531.aspx
‎اما مهمترین دلیل خشکیِ واژن نبود معاشقه کافی قبل از مقاربت است. . دلیل دیگر چرب
و خیس نشدن واژن استفاده از دارو های اعصاب، داروهای ضد فشار خون، مسکن ها، . اما برای
علل روانی دیس پرونیا با توجه به تشخیص صحیح علت و یا علت ها دکتر سک*س .
21 درمان خانگی برای درمان تبخال - آزمایشگاه دکتر خسروشاهی
dr.khosroshahilab.com/fa/آخرین-خبرها/2-uncategorised/631-21
‎تبخال به صورت تاول های کوچک قرمز، متورم و آبکی یا زخم اطراف چشم ،دهان، لب ها، و
آلت . در زنان:تبخال بر روی باسن، گردن رحم، واژن، مقعد و اندام تناسلی خارجی ظاهر می
شود. با کمک داروهای خانگی و اقدامات پیشگیرانه، این بیماری می تواند تا حد زیادی به
حداقل برسد. علل . جوش شیرین یک درمان موثر برای خلاص شدن سریع از شر تبخال
است.
طب سنتی اسلامی
tebebartar.blogfa.com/1392/04/4
‎برای درمان یبوست راههای بیشماری در طب سنتی. وجود دارد که بسته . الف)انجیر شبی
۷ عدد داخل یک لیوان آب یا گلاب خیس داده میل شود. *توجه:اگر بیمار خشکی هم داشته
باشد بسته به میزان خشکی به. ترکیب بالا از . برای دختر دار شدن چه باید کرد با
توجه به اینکه بنده طبع گرم و معده. سرد و استرس . اگر امکان دارد بفرمایید علت. این
درد ها .
ورزش عجیب بوکسنج یا شطرنج همراه با بوکس
vagnews.ir/news/99907
‎2 روز پیش . مطالب از سایت های مجاز و ایرانی جم آوری شده و لذا در صورت وجود مشکل از طریق info.
datagozar@gmail.com . علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان.
مشاوره نشان خرد - رابطه جنسی
lovely1360.blogfa.com/category/24
‎1- شکلات تلخ، زنانی که حداقل یک بار در روز از شکلات های تلخ با حداقل 70%
کاکائو . بلکه پس از استفاده از این روش، بایستی به پزشک یا مراکز بهداشتی -
درمانی . اگر پرده بکارت او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت ، مانند وارد شدن یک
شی در واژن . گاهی عوارض جانبی ای مانند احساس تهوع، خشکی دهان، خواب آلودگی و
کاهش میل?
علت خشکی واژن در طول رابطه چنسی وروش خیس نمودنش | گوگل پیامکی .
www.20370.ir/Default.aspx?q=علت_خشکی_واژن_در.وروش_خیس.
علت خشکی واژن در طول رابطه جنسی و روش خیس نمودن,خشکی واژن هنگام نزدیکی,درمان
گیاهی خشکی واژن,مرطوب کننده واژن . چرا واژن خشک میشود+ روشهای درمانی خانگی -
مجله پزشکی دکتر . موضوع: ناتوانی جنسی زنان-خشکی وکم شدن ترشحات واژن(
مقالات) .
توصیه های طب اسلامی برای بانوان - درمان - سلامت نیوز
www.salamatnews.com/news/./توصیه-های-طب-اسلامی-برای-بانوان
‎9 ژانویه 2013 . نکته ای که یادآوری آن ضروری است این که رطوبت پذیری و سرد شدن رحم باعث . و
فیبروم می انجامد و به ویژه سردی رحم یکی از علت های یائسگی زودرس در خانم هاست. .
نشستن روی چمن خیس و جای سرد، خشک نکردن کامل پس از استحمام و در معرض باد . در
حالی که کاکائو به شدت خشک است و عوارض خشکی شدیدی ایجاد می کند.Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



همه چیز در مورد خانم ها
www.saba0011.blogfa.com/
‎14 ژوئن 2010 . به علت پرسش بعضی از عزیزانم عفونت های شایع زنان رو میگم. . حدودا ۸۵% از
خانمهایی که بدون استفاده از یکی از روشهای جلوگیری از بارداری آمیزش دارند، .
افزایش ترشحات واژن و تبدیل شدن این ترشحات به ماده ای شبیه به سفیده تخم مرغ.
. 4-استروژن های واژنی: در زنان یائسه، خشکی واژن که دلیل اصلی عدم رضایت از .
ترشحات خیس و لزج واژن قابل خوردن یا خیر - جزیره ها
jazireha.com/726/ترشحات-خیس-و-لزج-واژن-قابل-خوردن-یا-خیر/
‎10 جولای 2015 . ترشحات خیس و لزج واژن قابل خوردن یا خیر ترشحات واژنی مایع سفید . واژن میشود و
از خشکی آن جلوگیری میکند و در هنگام تحریک جنسی حجم. . برای ترشح غیرطبیعی
واژن علل زیادی وجود دارد، اما معمولاً نشانه یک عفونت است. . بیماری های واژن : .
تریکوموناس – یک عفونت منتقل شونده از راه جنسی که علت آن انگلی .
علت خیس شدن واژن
www.tebyan-iran.ir/t.aspx?q=علت-خیس-شدن-واژن&id.
علت خیس شدن واژن,دلیل خیس شدن زیاد واژن,خیس شدن شورت دختر,علت خیس شدن .
Aug 9, 2012 - ترشحات واژن معمولا به علت وجود سلول های کنده شده از مخاط یا سلول های
شرکت . . علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات ان - ازدواج و اموزش مسایل جنسی و روابط .
روانشناسی - اختلال جنسی زنان و راه درمان آن
ghadere.blogfa.com/tag/اختلال-جنسی-زنان-و-راه-درمان-آن
‎مشکلات جنسی در زنان و راههای درمان . و غیرارادی ماهیچه های واژن به هنگام دخول) و نرسیدن
به اوج لذت جنسی (یا ارضا نشدن جنسی) . یکی از دلایل شایع درد هنگام آمیزش برای
زنان خشکی واژن است. . معمولا منابع خوبی در اینترنت در مورد داروهای مختلف وجود دارد.
. علت این است که بدن زنان طوری طراحی شده که در هنگام دخول حداکثر آمادگی را برای .
ضایعات پوستی آلت تناسلی - قرمزی ، خال روی آلت ، زخم و . - وب سایت .
https://drentezari.com/ضایعات-پوستی-آلت-تناسلی/
‎20 مه 2015 . علائمی که افراد از آن شکایت دارند ممکن است به شکل خشکی، پوسته . در گروهی از
افراد ضایعات پوستی آلت تناسلی به شکل برجستگی های . برجستگی های کوچک
گوشتی در ناحیه ختنه گاه مردان یا دهانه واژن ایجاد می . علت آن نیز مشخص نیست. .
این ضایعه قابل درمان با روش های مختلف بوده ولی احتمال عود بیماری نیز .
راه های درمان و پیشگیری از عفونت واژن - ZoomMD
zoommd.ir/4849/درمان-و-پیشگیری-از-عفونت-واژن/
‎24 جولای 2016 . حالا راه های درمان و پیشگیری از عفونت واژن را برایتان می گوییم. . جلوی نور آفتاب
برای خشک شدن یا اتو کشیدن آن (اگر نور آفتاب نبود)، . رژیم غذایی خاصی برای
پیشگیری از عفونت واژن توصیه نمی‌شود، ولی ماست به علت داشتن اسیدلاکتیک .
هیچ‌گاه لباس خیس و مرطوب نپوشید و چنانچه لباس‌هایتان خیس شد، فورا .
گیاهان دارویی معجزه
hamedan-mojezeh.mihanblog.com/
‎۵- به روش های ذیل می توان از عنبر نسارا برای کمک به درمان صرع استفاده کرد: .
بزرگترین علت پادردهای زمان ما بخاطر مصرف روغن نباتی و چای است. . (نان وقتی
بطور طبیعی و سنتی پخته می‌شود، مدتی بعد از سرد شدن خشک می‌گردد و تا مدت ها . 8
- افرادی که بدنی لاغر و خشک و بدن رطوبت دارند و پوست آنها به خشکی و زبری می
گراید با .
مطالب جالب در باره ریاضی - توصیه های دکتر خدادادی درباره داروهای .
sana13870108.blogfa.com/post-48.aspx
‎توصیه های دکتر خدادادی درباره داروهای گیاهی و سلامتی از نظر قرآن . یک حبه سیر را
بطور کامل بدون جویدن و خورد شدن قورت داده اگر قبل از 24 ساعت از بدن خارج شد . در
ظرف لعابی یا چینی یا پیرکس با دو لیتر آب خیس کرده مقداری که زرشک نرم شد چنگ
بزنید . علت غلظت گوش(وزوز کردن گوش) : خوردن نوشیدنی با غذا – غذای پر چرب.
درمان:.
بسم الله الرحمن الرحیم
www.hejamatekashmar.blogfa.com/
‎درمان کیست تخمـدان در خانـم ها، رفع گرفتگی رگهـای بدن، درمـان دومل هـای چـرکی .
استرس می تواند به علت آماده شدن یک امتحان یا رویارویی با یک رویداد مهم باشد. . اگر
خشکی چشم باعث سوزش قرنیه یا ملتحمه و تحریک چشم شود، درمان آن با اشک مصنوعی
باعث بهبود . اگر درمان های دیگر با شکست رو به رو شوند، روش جراحی گزینه آخر است
.
طب گیاهی فروشگاه مرکزی شفا
www.shafa110.ir/
‎در آخر تقاضا دارم با مطالعه و بیان نظرات علت بیماری ها که در این سایت آمده است توجه و
. امام رضا (ع) فرمودند : هر کس مشکلی از مومنی را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد .
از طرفی داروهای شیمیایی نه تنها درمان کامل و قطعی نیست بلکه عوارض ثانوی و .
سیر ها را پوست کنده، خوب آنها را بشویید و پی از خشک شدن، آنها را چرخ کنید و در یک
.Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



مهرطب » تدبیر زنان حامله، شیرده و اطفال
www.mehrteb.ir/fa/مطالب./تدبیر-زنان-حامله،-شیرده-و-اطفال
‎اما با بزرگ تر شدن جنین و ضخیم تر شدن غشاء، جنین نیاز به غذای بیشتری دارد و
چون . اما اگر مقداری از این خون در رحم باقی بماند، باعث بیماری های رحمی می شود و
علت اکثر . زیره را 4 ساعت در سرکه خیس کرده سپس آن را بو داده با مقدار برابر از
کندر و مرزه . مثلاً تیرگی شیر دلیل بر سردی و خشکی مزاج و به عبارتی غلبۀ سودا
است و .
کم شدن مایع آمنیوتیک ( آب دور جنین ) | کودک آنلاین
www.koodakonline.com/./3843ebfddd394b50b221bc067ba7fe14
‎کم شدن مایع آمنیوتیک ( آب دور جنین ) : در14 هفته ابتدایی بارداری مایع . کلیپ های
مرتبط . و اطراف جنین در حال رشد را احاطه کرده است و نقش مهم در تکامل جنین درون رحم
مادر دارد : . کم بودن میزان مایع دور جنین را که معمولاً به خشکی افتادن جنین میگویند
. شاید شخص با خیس شدن لباس زیر متوجه نشت مایع آمنیوتیک به بیرون گردد یا .
تشخیص زمان تخمک گذاری بر اساس ترشحات دهانه رحم - دانشنامه فرزند
farzand.net/./375-detect-ovulation-based-on-cervical-mucus-uterus
‎ترشحات دهانه رحم پیش بینی کننده های خوبی برای باروری هستند. . با نزدیک شدن به
زمان تخمک گذاری، مخاط دهانه رحم نیز شروع به نشان دادن علایم باروری می کند. . دیده
شده که در بعضی مناطق دنیا یا بعضی از فصول سال به علت . . و زنان تنها کسانی
نیستند که باید اقدام به استفاده از راه های جایگزین درمان پزشکی برای حل مشکلات .
خطر دستمال کاغذی برای خانم ها! - برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/195131/خطر-دستمال-کاغذی-برای-خانم-ها
‎آیا راهی برای درمان این ضایعه های پوستی تناسلی وجود دارد؟ . به همین دلیل هم نیازی به
استفاده از روش های تهاجمی یا غیرتهاجمی برای حذف این . دختربچه ها، ترشحات واژینال
هم ندارند و بنابراین استفاده از دستمال کاغذی برای . از بلند شدن، تنها قسمت های
خارجی ناحیه تناسلی و کناره های پاهای خود را خشک کند. . بیشترین علت فوت تهرانی‌
ها.
اسفند ۱۳۹۱ - نگاران طب
sargana.blogfa.com/1391/12
‎4-به ارگاسم رسیدن زن محیط رو قلیایی و احتمال پسر شدن رو افزایش میده . . شایع
ترین علت مراجعه زنان به متخصص بیماری های زنان، عفونت های ناحیه واژن و با شیوع
. 3-در درمان خارش و سوزش ناحیه تناسلی به طور کلی داروهای خوراکی ارجحند. . کرده و
با یک گرم شکر و یک گرم رازیانه مخلوط کنید سپس آنرا در آب خیس کرده و هر روز بخورید
.
خارش گوش از مهمترین علل ایجاد کننده آن تا درمان های طبیعی و خانگی
www.payamesalamat.com/علت-خارش-گوش-و-درمان-های-طبیعی-آن/
‎در این این مقاله به علل مختلف خارش گوش اشاره کرده داروهای خانگی برای از بین بردن
آن را به . تمیز کردن بیش از حد گوش نیز می تواند باعث خشک شدن و خارش گوش شود.
. برای این کار، شما می توانید یک حوله یا لیف حمام را در آب گرم خیس کرده و رطوبت آن
را . خارش واژن ( یا همان خارش مهبل ) گاهی به دلیل استفاده از محصولات یا یک فاکتور .
خشکی لب را به سادگی در خانه درمان کنید | سایت آرایشی و زیبایی تک رژ
www.tak-roj.ir/خشکی-لب-را-به-سادگی-در-خانه-درمان-کنید.html
‎19 ا کتبر 2014 . روش خانگی درمان خشکی لب,از بین بردن خشکی لب,دلیل خشکی لب در پاییز . زدن و
حرکت زیاد دهان، باعث ترک خوردن پوست لب و بدتر شدن شرایط فرد شود. . یک مشت
پر، برگ گل سرخ شسته‌شده را در مقدار کمی‌شیر به مدت چند ساعت، خیس کنید. . اما
پیش از آنکه اقدام به درمان و رفع خشکی لب‌ها نمایید ،بهتر است از علت .
انواع زگیل و دلایل و درمان آنها - راستینه
rastineh.ir/انواع-زگیل-و-دلایل-و-درمان-آنها/
‎29 مه 2014 . زگیل ها (Warts) زائده های پوستی هستند که برروی پوست بدن ظاهر شده و عامل . جراحی
جزئی – زمانیکه زگیل ها با روش های دیگر درمان نشدند، از جراحی . قبل از مالیدن اسید
سالسیلیک مطمئن شوید که زگیل را با آب گرم خیس نمایید. . اگر زگیل و اطراف
زگیل شروع به خشک شدن کرد، برای مدتی کوتاه دست از درمان بکشید.
قاعدگی - مقاله برای همه
maghale1.persianblog.ir/tag/قاعدگی
‎. ۲۰(ر۴۰ میلی‌لیتر) خون و ترشحات خارج شده و کمتر از ۸ نوار بهداشتی خیس می‌شود.
. بنابراین دوره‌های قاعدگی نیز تمام می‌شود و دیگر امکان بچه‌دار شدن برای او نیست.
. یکی از روش‌های درمان خونریزی‌های غیرطبیعی و بدون علت رحم را تجویز مسکن‌های .
از علل خونریزی‌های پس از دوران یائسگی را خشکی رحم و واژن عنوان می‌کند که به علت .
‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - پوست
salamatattari.blogfa.com/tag/پوست
‎برای پیشگیری و درمان آکنه علاوه بر درمان دارویی و روشهای طبیعی مواردی از رژیم
غذایی را می . پس از جذب کامل ماسک و خشک شدن آن روی پوست، صورت را با آب سرد و
خنک بشویید. . سپس با آب ولرم پوست را بشویید ، این ماسک به علت دارا بودن عسل
، قدرت تقویت . هر شب یک حوله را با آب گرم خیس کنید و آن را روی خالتان بگذارید .Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



زنان - تجارب طب سنتی
tajarobteb.persianblog.ir/tag/زنان
‎خطر زخم شدن و ایجاد عفونت و مشکلات دیگر در زایمان بعدی وجود نخواهد داشت، مانند .
جوش، قاعدگی‌ نامنظم، مو در واژن ، ضخیم شدن صدا و افزایش توده عضلانی باشند،
بیشتر . 2- میوۀ انار به علت داشتن ویتامین B6 ضدِّ تهوع بوده و درمان ویار زنان
باردار است و . بودن و کوچک ماندن پستان ها میگردد که از مهمترین این عوامل خشکی
بدن و مزاج است.
پرسش و پاسخ | Human Reflection
humanreflection.square7.ch/پرسش-و-پاسخ/
‎خودتون بر طبق مطالعه دفترچه من و آگاهی از راههای انتقال اچ آی وی می دونید که آبی که از
درون . علت گلو درد شما هم میتونه یک سرماخوردگی خفیف . همسرش هر دو پایبند
هستند و گویا هنگام سکس برای خیس کردن واژن از آب دهان استفاده کرده اند که یکی .
تنها بشرطی که شما حداقل 6 ماه و هنوز بطور مداوم تحت درمان باشید امکان مبتلا شدن
شریک .
سریال گوزل قسمت آخر سریال گوزل عکس های قسمت آخر - سایت تفریحی
k54.ir/news/232986
‎“سریال گوزل”| خلاصه داستان قسمت آخر سریال گوزل Serial و داستان قسمت های فصل
سوم داستان قسمت های فصل سوم داستان . علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان.
خیس شدن واژن روزه - سایت تفریحی و سرگرمی ناز بید - NazBid.ir
nazbid.ir/post/?q=خیس+شدن+واژن+روزه
‎خیس شدن واژن روزه. . علائم پولیپ واژن و راه درمان آن . روش های برطرف کردن خشکی
واژن ترشحات واژن و لغزندگی آن هنگام برقراری رابطه جنسی، نقش مهمی در راحتی و لذت
.
تصاویر اختتامیه جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی - نت گام
netgam.ir/news/71172
‎تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود
هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش . علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان.
شرکت داروسازی باریج اسانس تولید کننده داروهای گیاهی - فرآورده های .
barijessence.com/?page=faqanswer
‎اسانس به لیمو آرامبخش ملایم است و به برطرف شدن بی خوابی کمک می کند که
مخصوصاً . í خود ارضایی یا استمناء چه عوارض و راه های درمانی دارد . 3 آفت دهان علت های
مختلفی دارد ، دارویی که قادر به کنترل تمامی علل ایجادکننده آفت باشد موجود . از این
قرص ها استفاده شود چون باعث خشکی مغزمی شود اما من مجبورم هر2 یا3روزیکبارازاین
قرص ها .
طب سنتی برترین طب دنیا
tebeirani-eslami.blogfa.com/
‎توجه توجه * آدرس کانال آموزش مزاج شناسی و تمام نسخه های دکتر خیراندیش . رغبت
نزدیک شدن به این محصولات را به دلیل بالا بودن سموم شیمیایی . عاجز نیست و
تاکنون 43 بیمار ایدزی از طریق طب اسلامی درمان شده‌اند. . علت بوجود آمدن زانو درد در
این افراد ناشی از خشکی . بعضی از خانم ها به خاطر نوع مجرای واژن ممکن است که بعد
انزال ،.
جمعه پنجم خرداد 1391 - روانپزشک-روان درمانگر-روانکاو - پرشین بلاگ
doctorshamsansari.persianblog.ir/1391/4/
‎خوشبختانه راههای موثر فراوانی برای درمان افسردگی وجود دارد که در این رابطه می‌توان
به موارد . خشک‌ شدن‌ دهان ، مشکل‌ در بلع ، یا خشونت‌ صدا ، تند شدن‌ تنفس‌ و ضربان‌
قلب . بنابراین در اوایل مصرف، شخص که به هر علت دچار اضطراب و ناآرامی روحی
است . شرح خیس کردن کودکان در نوشته های 1550 سال قبل از میلاد هم دیده می شود
معهذا علی .
مقالات - هان دارویی معجزه همدان. گیا
www.mojezeh-hamedan.ir/article/
‎*در طب سنتی(گیاهی) داروهای فراوانی برای دفع سنگ کلیه وجود دارد . . در طی انزال
برای جلوگیری از مخلوط شدن ادرار و منی قبل از انزال، گردن مثانه بصورت . 5-
استفاده کردن زنان از مواد شیمیایی و غیر متعارف مانند زاج برای تنگ کردن و تمیز
کردن واژن . . برای زنان مسن درمان شایع برای خشکی و نازکی ژنیتال استروژن است
که به صورت .
دکتر احمد زنگنه متخصص پوست ، مو ، زیبایی و لیزر
drahmadzangeneh.persianblog.ir/
‎7 نوامبر 2014 . بالینی بیماری عمدتا با خارش سر شروع می شود و وجود خارش بدون علت در بچه ها . رشک
با روشهای فیزیکی مثل شانه کردن بخش مهمی از درمان می باشد . . های بهم چسبیده
داشته باشد و موها نیز خیس باشد . . خشکی پوست گاهی باعث خارش بدن می شود . .
اشعه UVB : عامل اصلی آفتاب سوختگی وقرمز شدن پوست درمقابل آفتابSearches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



طب سنتی و اسلامی-گل شفا: گیاهان دارویی
golshafa.blogfa.com/
‎گیاهان دارویی - طب سنتی و اسلامی-گل شفا - گیاه درمانی گل شفا مبارکه خیابان
باهنر . شاه بلوط هندی به علت ویژگی های لاغرکننده اش و زیره سیاه و قهوه عربی است
که به . The cobb breeding company گذاشته شد که فرمول آن مخفی و به هیچ کس داده
نشد. . روش تهیه سرکه سیب نیز همانند سرکه انگور است ولی با این تفاوت که به
محتوای .
هالووین | بیسترینها
aymarket.bistarinha.xyz/list/هالووین.html
‎. لباس های دختر دانشجو داخل خودرو رانا · علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان .
دقایقی قبل سوپرسل از شروع پیشنمایش های آپدیت هالووین این بازی خبر داد و .
13 توصیه آسان برای رفع بوی بد دهان
www.bultannews.com/fa/news/./13-توصیه-آسان-برای-رفع-بوی-بد-دهان
‎4 جولای 2013 . واسه درمان موقتی بوی دهان یک راه حل خوب دارم که خودم درستش کردم. . یکی از حالت
های بد بوی دهن زمانیه که زبان و مخاط دهان دچار خشکی میشه. . به نظرم هر کس بیاد تو
این 9 گروه ببینه علت بوی بد دهانش از چیه. . کنم از همون روشی که هممون بلدیم دستم
رو بازربونم خیس میکنم بعد میبینم که بو میده البته اصلا شبیه به .
«پرونده های فعال*» - دکتر خرسند
www.khorsand.org/main/archives/uoeuuoeu_uoeu_uoeoeu/
‎تقریبا یک ماه تا یک هفته پیش برای درمان یبوست به ترتیب نسخه های زیر: .
میشدحتی بعضی مواقع حالت خیس شدن لباس زیر بود ولی در این یک هفته که در روش
شما هستم . و پوستی(خشکی -سوزش و ترک ترک شدن پوست) هم از سالها با فصل بهار
و . مستعار محدثه معرف /علت مراجعه : جستجو در گوگل/ سلامتی رحم و تخمدانها و
همچنین .
دختر ایرانی - عسل درمانی - blogfa.com
www.asaldarmani.blogfa.com/author-asaldarmani.aspx
‎زیرا که آنزیم های لازم به هنگام عمل پاستوریزه به علت حرارت دیدن از بین می رود. +
نوشته شده در شنبه . بعضی افراد نسبت به عسل حسایت دارند و خوردن آن باعث
خشکی دهان. تنگی نفس. . خوردن پودر سیاهدانه مخلوط یا عسل تسکین دهنده درد رحم و
زایمان است . . توجه: روشهای درمان فقط به عهده پزشک معالج میباشد و به هیچ وجه توصیه
نمیشود.
در بارداری
tebjoo.ir/lnews.php
‎بسترهای لازم برای الکترونیکی شدن نسخه های پزشکان فراهم نشده است . رشد جراحی
های غیر ضروری به دلیل بیکاری . علت خشکی و خیس نشدن واژن و روشهای درمان
خواص درمانی گیاهان ، میوه ، سبزیجات و غلات - (شهر قصابه )قصابه گمنام .
gassabe.persianblog.ir/post/174/
‎برای درمان پیچش و دررفتگی عضلات پارچه‌ای پشمی را در جوشانده بابونه خیس .
حنظل آثار بخصوصی در روده بزرگ و در رحم دارد، لذا در ردیف داروهای قاعدهآور محسوب
میشود. . درختچه زیبایی به ارتفاع یک متر و نیم است که به علت گل های زیبایی
که دارد گاه . بوی تازه آن مطبوع نبوده و تقریباً بد بو است ، ولی بر اثر خشک شدن
این بو از .
دکتر زارع هستم اماده پاسخگویی به سوالات
doktorzare.blogfa.com/
‎روش استفاده از کرم ها و ژل های بی حسی هم مانند اسپری است. . توجه شود قبل از نزدیکی
با صابون شستشو شود تا از بی حسی بیشتر آلت و واژن زن جلوگیری شودلیدوکاین
. از جمله عوامل این نوع ریزش مو می‌توان به داروهای شیمی‌درمانی که برای مثال در درمان .
و سستی استخوان ها؛ لخته شدن خون و ضعف و خشک شدن عضلات را در پی داشته باشد.
نی نی سایت -مامی سایت و نو عروس و . - بچه ها کدومتون هم کدبانو .
mofidtypik.blogfa.com/post/7
‎این فرمول می تواند در درمان گرگرفتگی های ناشی از یائسگی نیز موثر باشد 421 .
جوانه‌ها سرشار از ویتامین هستند، یعنی بیشتر از دانه‌های خشکی مانند غلات و . 2-3 تا
جوش قرمز هم زده یک طرف صورتم که با این ماسک های طبیعی بهتر شدن. . -----اگه علت
جوشت از چربی و شیرینی خوردنه ؛ مصرف خاکشیر برای از بین بردنشون خیلی ماثره
ر ا ه د ل-پزشکی - دستگاه تناسلی زنان-بیماری ها
rahe-del3.blogfa.com/cat-78.aspx
‎بهتر است‌ تا مشخص‌ شدن‌ علت‌ خاص‌، برای‌ این‌ اختلال‌ درمان‌ توسط‌ خود شخص‌ صورت‌
نگیرد. . و شامل‌ تجارب‌ زودهنگام‌ در کودکی‌، پاسخ‌های‌ جنسی‌ قبلی‌ و فعلی‌، روش‌های‌ ضد
بارداری‌، اهداف‌ . این‌ زخم‌ معمولاً در مردان‌ آلت‌ تناسلی‌ و در زنان‌ مهبل‌ یا گردن‌ رحم‌ را درگیر
می‌کند. . خونریزی‌ بیش‌ از حد (خیس‌ شدن‌ نوار بهداشتی‌ یا تامپون‌ حداقل‌ یک‌ بار در
ساعت‌)Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous



دی ۸٩ - پوست و زیبایی.لب.دهان.جوش.اکنه.لکه .پف.ناخن.سوختگی .خال .
robabnaz13.persianblog.ir/1389/10/
‎16 ژانویه 2011 . 4- دانه کنجد را له نموده و به مدت 3 روز در مقدار اندکی آب خیس کنید و بعد از گذشت .
هیچیک از روش های بازگرداندن رنگدانه درمان کامل و دایمی محسوب نمی شود. . علت این
پدیده حل شدن و از بین رفتن تدریجی چربی محافظ پوست است که منجر به . اگر
خشکی پوست به اگزما تبدیل شود، باید از داروهای ترکیبی حاوی کورتون .
سلامتی - طب سنتی
hadisadri110.blogfa.com/category/1
‎۵- زالو اندازی: اما مؤثّرترین و قاطع ترین روش درمان واریکوسل، زالو انداختن است. . به
راستی علّت این احساس سستی یا درد در کمر به دنبال انزال های مکرّر چیست؟ . تخم
ریحان یا فرنجمشک را به آن اضافه کنید و پس از مدّتی خیس خوردن، میل کنید. .
اثری مشابه آنتی بیوتیک ها دارند؛ یعنی باعث خشک شدن درجای ترشحات سینوس ها و .
بیماری کودکان و نوزادان [بایگانی] - انجمن های هواداران پرسپولیس
www.arteshesorkh.com/forum/archive/index.php/t-6716.html
‎1 ا کتبر 2010 . یکی از علت ‌های این پهن شدن سر، خواباندن نوزاد به پشت است. . شرایطی که سر جنین
داخل رحم روی استخوان لگن مادر فشار بیاورد، ممکن است این حالت به . اساسی ‌ترین
علل اختلال تکلم است و می ‌تواند به علت استفاده از دارو‌های خطرناک و یا ابتلا . پس
از هر بار کار کردن شکم یا خیس شدن پوشک، باید آن را تعویض کرد.
کلینیک گیاه درمانی امام رضا
yaserparyab92.blogfa.com/9207.aspx
‎کلینیک گیاه درمانی امام رضا - ارائه دهنده خدمات پوست - مو - زیبایی - چاقی - لاغری -
نازایی . ابتلا به کیست تخمدان یکی از رایج‌ترین بیماری‌های زنان است که علت به‌وجود
آمدن آن در بدن از . اگر چه تجویز گیاهان دارویی و داروهای گیاهی برای بیماران باید به
وسیله . گیاهان بسیاری دارای تانین هستند که بعنوان یک قابض به خشک شدن زخم
های .
علت خیس شدن واژن - بیشتر.
namayeshghah.entrance.ir/علت-خیس-شدن-واژن.html
دکتر رهام صادقی - اخبار و تازه ها ، پاسخ به سوالات - لیز شدن دهانه واژن در . روش های
موثر برای جلوگیری از ترشحات زیاد واژن . علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن.
علت خیس شدن واژن - جدید 2016
95-2016.ir/علت-خیس-شدن-واژن.html
‎علت خیس شدن واژنعلت خیس شدن واژن-خانم دکتر صفارزاده کرمانی در رابطه با
مشکلات زنان و مسایل آنها توضیح . علل خشکی واژن و کم شدن ترشحات آن - ازدواج و
آموزش …
گیاهان موثر در دیابت - دیابت و راه های درمان
diabet2.persianblog.ir/tag/گیاهان_موثر_در_دیابت
‎اکثر میوه ها به علت داشتن فیبر دارای GI پایین هستند. . به دلیل داشتن آب فراوان و
روغن موجود درخود از خشک شدن پوست پیشگیری می کند در . در زنان باردار لاتکس
آلوئه ورا ممکن است سبب تحریک و انقباض رحم و در نتیجه . سه روز پنجم: مصرف
روزانه انجیر خیس خورده شب ها یا پر زرد آلو صبح ناشتا (7 تا 10 عدد در کنار داروهای
فوق .
رایج ترین سوالاتی که بعد از رابطه جنسی ذهن شما را درگیر میکند - آی .
www.irmix.ir/2015/./رایج-ترین-سوالاتی-که-بعد-از-رابطه-جنسی-ذ/
‎27 ا کتبر 2015 . پس از آزاد شدن تخمک اگر این تخمک در معرض اسپرم مرد قرار گیرد و لقاح . به همین
علت به هیچ وجه رابطه جنسی توام با دخول در دوره عادت ماهانه توصیه نمی شود. . در مورد
سردرد های پس از رابطه جنسی باید گفت علل مختلفی باعث بروز آنها می شود. . دلیل
خشکی واژن یا حرکات شدید حین رابطه یا ابتلا به عفونت منتقله از راه .
پرسیدن سوالات :: سایت علمی طب اسلامی
tebeslami-es.com/page/پرسیدن-سوالات
1( آیا استفاده از سرمه های استاد تبریزیان برا کسانی که قبلا عمل آب مروارید چشم
انجام دادند ضرر دارد؟ . 3 :: و روی اذخر نوشته پس از خنک شدن مواد پیوست اضافه شود .
. سپس از اون موقع همچنان درگیرم و بعضی ماهها مثل این ماه به علت خشکی هوا تشدید
میشه. . سلام درمان کیست و فیبرم رحم چیست روش مصرف و مقدار مصرف وتعداد روزهای
.
پرسش و پاسخ | انجمن تغذیه طبیعی
www.vegannews.ir/?page_id=475
‎27 دسامبر 2013 . خام گیاهخواری پس از عمل جراحی قلب · خام گیاهخواری و درمان ناباروری . من ١٥کیلو
اضافه وزن دارم قدم ١٦٥ و وزنم ٧٥ کیلو است براى لاغر شدن ایا باید برنامه . من به علت
فیبرون رحم دچار خونریزی شدیدی هستم و به همین خاطر دچار کم خونی هم هستم . .
سایت آموزش داده را توصیه و خوردن روزی 20 عدد نخود یک روز خیس کرده و 20 .Searches related to علت خشکی و خیس نشدن واژن و روش های درمان
Previous

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی